Договор на постройку мобильного дома, сроки строительства

ДОГОВІР №

на виготовлення та постачання Пересувної (тимчасової) споруди

м. Київ 00 травня 2013 р.

Іванов Іван Іванович, що мешкає за адресою:________________, надалі – Замовник, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Іванов Іван Іванович, ідентифікаційний номер 0000000000, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, видане у м. Києві 00.00. 2008р, надалі — Постачальник з другої сторони, уклали цей Договір (далі — Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується виготовити та поставити, встановити та передати у власність Замовника, а Замовник оплатити та прийняти Пересувну (тимчасову) споруду (далі – Товар) згідно з умовами даного Договору.

1.2. Умови Договору щодо технічних характеристик (плану) Товару, розміру, комплектації додатковим обладнанням, а також інші умови постачання наведено у Додатках до цього договору, який є невід’ємною частиною даного Договору.

1.3. Поставка Товару та його встановлення здійснюється в строк 45 (сорока п’яти) робочих днів з моменту зарахування грошових коштів, визначених в п. 2.1.1. даного Договору, на розрахунковий рахунок Постачальника. Зміни конструкції Товару за письмовою ініціативою Замовника після підписання Додатків можуть привести до зміни дати постачання Товару та його вартості. Постачальник зобов’язаний своєчасно скоригувати дату постачання та письмово повідомити Замовника. Дата постачання та ціна Товару, що були змінені, узгоджуються Сторонами додатково.

1.4. Приймання Товару здійснюється Замовником згідно акту приймання-передачі.

1.5. Організація доставки та встановлення Товару здійснюється за рахунок Замовника, та за окремою домовленістю, на заздалегідь підготовлене по рекомендації Постачальника місце. Місцем доставки Сторони визначили м. Київ, вул. Київська.

1.6. Ризик випадкового знищення або пошкодження Товару до моменту підписання Акту приймання-передачі несе Постачальник.

2. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

2.1. Розрахунки здійснюються Замовником шляхом передання грошових коштів у розмірі та термінах визначених Договором, а саме:

2.1.1. В строк 5 (п’яти) банківських днів з дати підписання Договору, а саме 70% від суми вартості пересувної (тимчасової) споруди, що становить 00 000,00$, що складає 000 000,00 () гривень.

2.1.2. В строк 5 (п’яти) банківських днів до моменту закінчення виготовлення пересувної (тимчасової) споруди, (але не пізніше терміну дати установки), а саме 30% від суми вартості пересувної (тимчасової) споруди, що становить 00 000,00$, що складає 00 000,00 () гривень.

2.2. Загальна сума по Договору становить 00 000,00$, що складає 000 000,00 () гривень, та складає 100% вартості Товару.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Постачальник зобов’язаний

- В строк 5 (п’яти) днів з дати внесення грошових коштів надати Замовнику технічну документацію на споруду, та перелiк необхідних умов для якісного виконання робіт по встановленню Товару;

- своєчасно виготовити, поставити та встановити Товар;

- надати Замовнику гарантію якості Товару, за умови його використання з метою, з якою товар такого роду звичайно використовується.

- у випадку поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати умовам даного Договору, Постачальник зобов’язується за свій рахунок усунути всі недоліки.

- гарантійні зобов’язання починаються з дня підписання Замовником акта приймання-передачі.

- виявлення та усунення недоліків виконуються після письмового звернення Замовника.

3.2. Замовник зобов'язаний:

- прийняти Товар та підписати акт приймання-передачі товару, який наданий Постачальником, або надати обґрунтовані письмові заперечення щодо відмови від прийняття Товару та підписання акту приймання передачі.

- здійснити розрахунки в строки (терміни) встановлені даним Договором;

- підготувати місце, або скористатися послугами по підготовці місця до дати постачання Товару;

- після приймання Товару відповідальність за його збереження несе Замовник.

3.3. У випадку порушення Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно чинному законодавству України.

3.4. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.5. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Крім того, Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Постачальник несе відповідальність за якість Товару, що постачається. Гарантійні зобов’язання на Товар дійсні при наявності договору, акта приймання-передачі товару та документа, що підтверджує оплату. Гарантійні зобов’язання на конструкцію, за умов здійснення організації транспортування Постачальником не більш 4 (чотирьох) перевезень, діють у наступному порядку:

- безпосередньо на конструкцію, дах, підлогу - протягом 7 (сіми) років;

- на комплектуючі, а саме, вікна, двері, замки, меблі, сантехнічне обладнання (крани, гнучкі з’єднання), та таке інше – протягом 12 (дванадцяти) місяців.

4.1.1. Гарантійні зобов’язання не включають гарантію на електричне та сантехнічне обладнання, що надаються окремо.

4.1.2. Дефекти, що були спровоковані механічними та фізичними пошкодженнями, після підписання акту приймання-передачі на Товар не підлягають гарантійному ремонту, і якщо в наслідок поломки сантехнічного обладнання або побутової техніки була пошкоджена конструкція будівлі або интерєру, усунення дефектів не підлягають гарантійному ремонту.

4.1.3. Дефекти, що були спровоковані під час самостійного перевезення Товару Замовником, не підлягають гарантійному ремонту.

4.2. Замовник несе відповідальність за прострочення виконання п.3.2. Договору у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми Договору за кожний день прострочення.

4.3. Постачальник несе відповідальність за несвоєчасне виготовлення, постачання, передачу та встановлення Товару в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми Договору за кожний день прострочення.

4.4. Постачальник не несе відповідальність за ушкодження електричної та сантехнічної мереж при встановленні Товару, якщо Замовник не надав схему прокладання електричної та сантехнічної мережі.

4.5. Постачальник не несе відповідальність за строки встановлення Товару, якщо Замовник не підготував або неналежним чином підготував місце для встановлення Товару, згідно умов наданих Постачальником, для якісного виконання робіт по встановленню Товару.

5 ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

5.1. Сторони звільнюються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за даним Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили (явищ природи, актів державних органів та т.і.), які Сторона не могла передбачити під час укладення даного Договору.

5.2. При настанні вказаних обставин Сторона, для якої вони настали, зобов’язується не пізніше ніж 3-денний термін повідомити іншу Сторону.

5.3. Якщо будь-яке з таких обставин безпосередньо мало вплив на виконання зобов’язання в термін, що був встановлений Договором, то цей термін має бути продовжений на час дії відповідних обставин.

5.4. Настання непереборної сили (форс-мажору) має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків.

7.2. Всі доповнення та додатки до Договору є чинними за умов складання в письмовому вигляді та підписання обома Сторонами і становлять його невід’ємну частину.

7.3. Даний Договір укладено українською мовою в 2-х аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, для кожної із Сторін.

7.4. Передача прав та обов’язків за даним Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження із іншою Стороною.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Іванов Іван Іванович

Паспорт:

Виданий: р.

Місце реєстрації:

Підпис _____________________

ПОСТАЧАЛЬНИК

ФОП Іванов Іван Іванович

04000, м. Київ, вул.. Київська 00, кв. 000

Код 0000000000

Свідоцтво: серія В03, № 0000000

Є платником податку на зальних умовах

Підпис _____________________

Информация для наших клиентов

  • ул. гагарина, 22, оф.309
  • г. Бровары, Украина
  • Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
  • (044)232-56-42
    (063)199-49-32
    (066)217-33-10

© 2019 Mobdom. All Rights Reserved